Statut fundacji

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja The Swan Foundation, zwana dalej „Fundacją” utworzona aktem notarialnym nr Rep A 669/2016 sporządzonym dnia 01.06.2016 przez notariusza w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie.

2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj.: Dz.U. 1991 nr 46 poz. 203 z późn. zm.), Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

3. Właściwym sądem rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2

1. Fundacja jest osobą prawną.
2. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
3. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 3

Właściwym Ministrem dla Fundacji jest Minister Edukacji Narodowej.

§ 4

1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i zagranicą.

2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

§ 5

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

§ 6

1. Fundacja może prowadzić Księgę Honorowych Członków, do której wpisuje się osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju działalności Fundacji.

2. Fundacja może ustalić medale honorowe i inne wyróżnienia, które będą przyznawane osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom społecznym zasłużonych dla Fundacji.

Cel i formy działania Fundacji

§ 7

Celami Fundacji są:

1) wspieranie działań na rzecz rozwoju oświaty, edukacji i nauki,

2) finansowanie studiów na uczelniach zagranicznych uczniów, którzy otrzymali list potwierdzający przyjęcie na uczelnię zagraniczną lub są podopiecznymi Fundacji

3) łączenie zdolnej młodzieży polskich liceów, liceów międzynarodowych, oraz obecnych studentów najlepszych uniwersytetów światowych w jedną społeczność, która wymienia się doświadczeniami, jest źródłem wzajemnych inspiracji i informacji

4) łączenie zdolnej młodzieży polskich liceów, liceów międzynarodowych, oraz obecnych studentów najlepszych uniwersytetów światowych z rynkiem pracy.

5) aktywizacja zawodowa zdolnej młodzieży polskich liceów, liceów międzynarodowych oraz obecnych studentów najlepszych uniwersytetów światowych jeszcze w okresie nauki.

6) Rozwijanie talentów i poszerzanie horyzontów najzdolniejszej młodzieży.

7) Nawiązanie kontaktów i utrzymywanie relacji z kadrą akademicką uniwersytetów zagranicznych

§ 8

Fundacja realizuje cele statutowe m.in. poprzez:

1) inicjowanie, wspieranie lub promowanie działalności naukowej, naukowo-technicznej, badawczej, wynalazczej, edukacyjnej, oświatowej i wychowawczej oraz szkolnictwa wyższego, w tym polegającej na kształceniu polskich obywateli w renomowanych szkołach wyższych za granicą

2) ustanawianie programów wsparcia finansowego dla osób wybitnie uzdolnionych, posiadających polskie obywatelstwo i posiadających list potwierdzający przyjęcie na uczelnie zagraniczne Top 50;

3) inicjowanie działalności, organizację, wspieranie lub promowanie jednostek naukowo-badawczo-rozwojowych;

4) inicjowanie kontaktu, wspieranie lub promowanie uzdolnionej młodzieży z przyszłym rynkiem pracy

5) działalność wydawniczą oraz organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, konferencji, wykładów, targów, wystaw, wernisaży, koncertów i innych imprez artystycznych;

6) współpracę z osobami fizycznymi, polskimi i zagranicznymi osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi działającymi w celu realizacji celów i inicjatyw statutowych Fundacji;

7) organizowanie spotkań mentoringowych dla uzdolnionej młodzieży z osobami oraz przedstawicielami firm, które odniosły sukces w swojej dziedzinie

8) współpracę ze środkami masowego przekazu i mediami elektronicznymi w celu popularyzacji celów i inicjatyw statutowych Fundacji;

9) organizowanie pomocy charytatywnej lub wolontariatu na rzecz uzdolnionej młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w ramach akcji charytatywnych lub zbiórek publicznych realizowanych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

10) wspieranie finansowe, rzeczowe lub w inny sposób osób fizycznych posiadających polskie obywatelstwo, polskich osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w zakresie zgodnym z celami statutowymi Fundacji lub zmierzającym do ich realizacji;

11) podejmowanie działań z zakresu szkolnych i pozaszkolnych form edukacji, szkoleń 
i kursów edukacyjnych, w tym nauki języków obcych,

12) podejmowanie działań z zakresu turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży.

13) Organizowanie spotkań o charakterze charytatywnym.

14) Działalność statutowa fundacji ma charakter niedochodowy.

§ 9

Fundacja może realizować cele statutowe we współpracy z osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub innymi jednostkami.

Majątek i dochody Fundacji

§ 10

1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1 000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych), wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania Fundacji.

2. Dochodami Fundacji są:

1) dochody z operacji finansowych (lokaty, papiery wartościowe itp.),
2) subwencje, dotacje, darowizny, granty, spadki, zapisy,
3) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych.
3. Fundacja przeznacza nadwyżkę przychodów nad kosztami na działalność statutową.

§ 11

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 12

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

Organy Fundacji

§ 13

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany też Zarządem oraz Fundatorzy

§ 14

1. W skład Zarządu Fundacji wchodzi minimum 3 a maksymalnie 5 osób.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.

3. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu.

4. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatorów w drodze uchwał,

5. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów następuje w przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatorów może nastąpić w przypadku:

a) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu, na skutek winy członka Zarządu,
b) istotnego naruszenia postanowień Statutu Fundacji, na skutek winy członka Zarządu.

6. Członkowie Zarządu wykonują powierzone funkcje na podstawie umowy o pracę, bądź stosownych umów cywilnoprawnych.

7. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15

Do Zarządu Fundacji należą sprawy związane z bieżącą działalnością Fundacji,:

1) kierowanie działalnością Fundacji i sprawowanie zarządu jej majątkiem,

2) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

3) opracowywanie i realizowanie rocznych oraz wieloletnich programów działania Fundacji,

4) przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

5) określanie strukturę organizacyjną Fundacji,

6) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokość wynagrodzeń oraz innych gratyfikacji dla pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,

7) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji,

8) sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,

9) powoływania gremia opiniodawczo-doradcze stałe i doraźne, w związku z realizacją poszczególnych programów,

10) inspirowanie nowych kierunków działania Fundacji,

11) przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów Fundacji,

12) podejmowanie uchwał w sprawie rozpoczęcia i zakończenia działalności jednostek gospodarczych (oddziały, zakłady, przedstawicielstwa itp.).

§ 16

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

2. Uchwały Zarządu podejmowane są na posiedzeniach Zarządu, z których sporządzany jest protokół.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.

4. O konieczności zwołania Zarządu oraz podjęcia Uchwały na posiedzeniu Zarządu decyduje Prezes Zarządu.

§ 17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie,

§ 18

Szczegółowy tryb działania Zarządu Fundacji określa „Regulamin Zarządu Fundacji”.

Gospodarka finansowa Fundacji

§ 19

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Fundacja może tworzyć fundusze celowe. Zasady ich tworzenia i wykorzystania określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Fundacji.

3. Rok obrotowy trwa od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja.

4. Zabrania się:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Zmiana Statutu

§ 20

1. Zmiany Statutu dokonują Fundatorzy na mocy uchwały, podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 Fundatorów, po uprzednim przedstawieniu projektu zmian przez Zarząd Fundacji.

2. Zmiana Statutu nie może powodować istotnych zmian celów Fundacji, o których mowa w § 7 Statutu.

Postanowienia końcowe

§ 21

1. Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby zmienić się cel Fundacji.

3. Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy na mocy uchwały, podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3/4 Fundatorów.

§ 22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Uchwałę o likwidacji Fundacji, w przypadkach wskazanych w ustawie, podejmują Fundatorzy na mocy jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu, w obecności 3/4 Fundatorów.

3. Likwidację przeprowadza wyznaczony przez Fundatorów, na mocy uchwały, o której mowa w ust. 2, likwidator, któremu w okresie likwidacji przysługują prawa i obowiązki Zarządu.

4. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji, przeznacza się na cele statutowe Fundacji.

§ 23

Organizację wewnętrzną Fundacji może określać „Regulamin organizacyjny” uchwalony przez Zarząd Fundacji.